Gravferd


Hægebostad kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Hægebostad kommune. 

Hægebostad kirkelige fellesråd tar imot begjæring om gravferd og sørger for at kiste eller urne blir gravlagt i avtalt grav. Det er Hægebostad kirkelige fellesråd som vedlikeholder gravplassene i kommunen og som administrere feste og krever inn festeavgift for grav. Dette gjøres i henhold til og med hjemmel i til lov om gravplass, kremasjon og gravlegging.

Den norske kirke i Hægebostad tilbyr gravferdssermonier fra våre kirker i Hægebostad og Eiken. Kirken spiller en viktig rolle ved livets slutt for veldig mange. I kirken har vi en egen begravelsesliturgi og vi kan tilby en seremoni som er velprøvd i møte med døden, sorgen, savnet og oppstandelsehåpet. På nettsiden til Den norske kirke kan du lese mer om gravferd. Når noen dør er det normalt å ta kontakt med et begravelsesbyrå som bistår i arbeidet med å planlegge og gjennomføre en gravferd. 

Når avdøde er medlem av Den norske kirke i ett av soknene i Hægebostad kommune kan soknekirken benyttes til gravferdssermoni vederlagsfritt. Andre kristne trossamfunn kan leie soknekirkene i forbindelse med gravlegging. 

Her kan du laste ned "Regler for avgift ved utleie av kirkene i Hægebostad". Disse ble vedtatt av Hægebostad kirkelige fellesråd i FR-sak 11-17 og er godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd.

I "Vedtekter for gravplassene i Hægebostad" finner du informasjon om blant annet ferdsel på gravplassene, feste og festetid, ferdningstid, grav og gravminner, plantefelt og plantematerialer, stellavtaler, navnet minnelund, bårerom, næringsviksomhet, arbeid på gravplassene og søppelhåndtering ved kirkegårdene i Hægebostad kommune.